Насоки

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 2 "Деца в риск" - виж повече

Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати по договорите за финансиране на проекти по Компонент 1 "Младежи в риск" - виж повече

Ръководство за бенефициенти - свали файл

EEA_CoE Quality Label Youth Centres - свали файл

EEA Roma mediators - свали файл

Системи за управление и контрол на изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (2009-2014) за България - свали файл

Системи за управление, мониторинг и контрол на изпълнението на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана от ФМ на ЕИП 2009 -2014 - свали файл

Education of Roma children in Europe - here