ПРОГРАМА BG06 “ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК”

I.Цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на програма „Деца и младежи в риск“

Финансовият механизъм е приносът на страните-донори, насочен към намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните отношения между държавите-донори и държавите-бенефициенти посредством предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В съответствие с Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)2009-2014 България получава финансова помощ в размер на 78,6 млн. евро за финансиране на проекти, в следните приоритетни сектори:

 • опазване и управление на околната среда;
 • изменение на климата и възобновяеми енергийни източници;
 • гражданско общество;
 • човешко и социално развитие;
 • опазване на културното наследство;

Всички проекти одобрени за финансиране по ФМ на ЕИП 2009-2014, трябва да съответстват на националните приоритети, стратегии и политики на България в съответните приоритетни сектори, както и на споразуменията с ЕИП и Европейския съюз.

Целта на програма „Деца и младежи в риск” е да бъде повишено благосъстоянието на децата и младежите в риск. Тя ще бъде реализирана чрез разработване и прилагане на модел за социално включване и предоставяне на различни услуги на децата и младежите в риск в България в партньорство със Съвета на Европа.

Програмни области

Съгласно чл. 2.1 на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014 (наричан по нататък Регламента) в България ще бъдат финансирани следните програмни области:

 • Интегрирано управление на морските и вътрешните води;
 • Биологично разнообразие и екосистема;
 • Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
 • Фонд за неправителствени организации;
 • Деца и младежи в риск;
 • Инициативи за обществено здраве;
 • Консервация и възстановяване на културно и природно наследство;
 • Стипендии.

 II.Страни-донори

Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

III.Общ размер на финансовата помощ за програмата, включително национално съфинансиране

Принос на Финансовия механизъм                                              7 860 000 евро(85%)

Размер на националното съфинансиране                                    1 387 000 евро (15%)

IV. Компоненти на програмата

В рамките на програма BG06 „Деца и младежи в риск“ ще се подкрепят проекти в следните направления:

Първи компонент: „Грижа за младежи в риск“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по това направление, е 5 149 000 евро. Тук се включват следните конкретни мерки:

 • изграждане на младежки центрове със знака за качество на Съвета на Европа;
 • прилагане на ефективни програми за социално включване, здравословен начин на живот и превенция на девиантното поведение на младежите;
 • усъвършенстване на неформалното обучение;
 • подобряване на качеството на работата на младежките лидери и ромските образователни медиатори;
 • насърчаване на доброволчеството за предоставяне на младежки услуги;
 • анализ на рисковете за развитието на младежите, както и техните нужди;
 • социално приобщаване на младежите;
 • популяризиране на услугите сред младите хора за постигане на максимална прозрачност и достъпност;
 • осигуряване на техническа инфраструктура.

Втори компонент: „Грижа за деца в риск“

 • Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти в тази област, е 1 849 000 евро. Тук се включват следните мерки за финансиране:
 • дейности за повишаване на готовността за училище на деца от социално слаби или ромски семейства;
 • стимулиране на  ангажираността на родителите и общността към необходимостта от обучение и образование на децата след 3 годишна възраст;
 • популяризиране и улесняване на работата на ромските образователни медиатори сред общността;
 • подходящи обучения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предлагане на интеркултурно образование;
 • инфраструктурни подобрения, разработване на образователни материали и учебни пособия.

Трети компонент: „Изграждане на капацитет“

Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на предварително определения проект в тази област, е 1 000 000 евро. Изпълнител на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и младежите от етническите малцинства. Партньор на проекта е Съвета на Европа. Мерките, обект на финансиране, са:

 • обучение на персонала от младежките центрове;
 • квалификация на служителите от детските градини;
 • подготовка на ромски образователни медиатори;
 • подготовка на местни обучители;
 • изготвяне, превод и разпространение на образователни материали;
 • изследване на ефектите от изпълнението на проекта върху целевите групи;
 • оценка на резултатите от изпълнението на проекта;
 • осъществяване на мониторинг.

V.Целеви групи

Първи компонент:

 • деца и младежи от местните общности на възраст между 15 и 29 години;
 • деца и младежи, изложени на по-висок риск от социално изключване и бедност.

Втори компонент:

 • деца на възраст 3 до 6 години;
 • ромски медиатори, педагогически и медицински/социален персонал в детските градини, организационен персонал на общинските администрации, родители.

VI.Специфични форми за безвъзмездна финансова помощ

Фонд за двустранни отношения – финансова помощ за намиране на проектни партньори от държавите-донори, участия в семинари, разширяване и утвърждаване на двустранните взаимоотношения със съответните институции от страните-донори и с проектните партньори, обмяна на добри практики, участия в семинари, работни срещи и обучения. Бюджетът на Фонда е в размер на 139 000 евро.

Фонд за допълнителни дейности – финансова подкрепа за организирани от програмния оператор събития, насочени към укрепване на сътрудничеството между програмните оператори; обмен на опит и добри практики. Бюджетът на Фонда възлиза на 155 000 евро.

VII.Структура на управление на Програмния оператор

Министерство на образованието и науката – главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ чрез отдел „Външни европейски програми“ – отговаря за изготвянето и изпълнението на програма BG06 „Деца и младежи в риск“.